Onderzoek

Soms liggen de beste ideeën voor het grijpen. Onze Lumina Spark-vragenlijst meet bijvoorbeeld introversie en extraversie afzonderlijk. Je zult er misschien versteld van staan dat de meeste andere tools dat niet doen.
Bij Lumina Learning zien we de waarde om beide kanten van persoonlijkheid allebei even positief te meten. Hierbij wordt het risico van verkeerde weergave van de realiteit, zoals in veel andere leerinstrumenten, vermeden.
History, idea, method of Lumina Learning

De evolutie van Lumina Learning

Greek origins of psychometrics
De Grieken produceerden de theorie van de humeuren en verdeelden mensen in vier categorieën: flegmatisch, melancholisch, sanguinisch en cholerisch. Dit kon worden gezien als een state of the art persoonlijkheidstheorie voor die tijd, gebaseerd op wat de Grieken wisten van het lichaam in plaats van de geest.
Achteraf toonde Eysenck aan dat de Grieken met succes twee factoren hadden geïdentificeerd die sindsdien empirisch zijn aangetoond in de Big5. Lumina Spark verwijst naar deze factoren als introversie / extraversie en risicoreactoren / beloningsreactoren.
Carl Gustav Jung
Jungs (1921) persoonlijkheidstheorie was een significante verbetering van "de humeuren" en heeft organisaties goed gediend als een praktisch model voor het verhogen van het zelfbewustzijn gedurende vele decennia. Net als de Grieken identificeerde Jung de introversie en extraversiefactor en twee extra factoren die hij gevoel/denken en intuïtie/waarnemen noemde.
Zijn werk was echter gebaseerd op case-studies en anekdotische observaties in plaats van statistische analyse. Het is een enorme verdienste van Jung dat zijn theorie in 1921 correct identificeerde wat later zou worden gevalideerd als drie van de Big5-factoren. Lumina Spark heeft deze Introversie/Extraversie, Mensgericht/Resultaatgericht en Associatieve Focus/Nuchtere Focus genoemd.
Origins of the Big 5
In 1936 creëerden Allport en Odbert een lijst van meer dan 4.500 woorden in een poging om de belangrijkste ingrediënten van persoonlijkheid te vinden. In de jaren veertig bouwde Raymond Cattell verder op deze lijst en concludeerde dat 16 factoren iemands persoonlijkheid bepaalden. Fiske (1949) weerlegde dit later en vond fouten in de analyse van Cattell. Fiske's conclusie was dat vijf factoren de variaties in de persoonlijkheid van de mens kunnen verklaren, hoewel Eysenck drie factoren bepleitte en Ashton zes factoren bepleitte.
Toch was het pas in de jaren 50, toen Tupes en Christal dit werk verder brachten, dat de eerste versie van het Big5-model officieel werd geboren. Hun werk werd herhaald door Norman in 1963 en het Big5-model begon zijn langzame mars om uiteindelijk voor academici de geaccepteerde taxonomie te worden voor het onderzoeken van de persoonlijkheid.
The Psychometrics Barren Years
De jaren zestig en zeventig waren geen geweldige tijden voor persoonlijkheidsonderzoek, aangezien de behaviouristen en andere academici de persoonlijkheidstheorie afwezen (zie de aanval van Mischel uit 1968 op de eigenschappentheorie). Echter, terug in de zakenwereld hadden de reserveringen van Mischel weinig impact en practitioners gingen vooruit, vaak gebruikmakend van de populaire Jungiaanse benadering. De zakelijke wereld was altijd meer gericht op 'what works' in plaats van de beste academische benadering na te streven!
Myers en Briggs hebben Jung's drie-factorenmodel gebruikt en een extra factor toegevoegd om vier van de Big5 af te dekken. Afzonderlijk vonden zowel Digman en DeYoung twee hogere orde-factoren die de Big5 in twee domeinen vereenvoudigden. Meer omstreden hoopte Musek alle vijf factoren op tot één algemene persoonlijkheidsfactor. De academisch interessante "Big One" heeft weinig praktische toepassingen gevonden. Al dit onderzoek suggereert dat het academische tij is gekeerd ten gunste van persoonlijkheidsonderzoek ondanks Mischel's zorgen uit de Barren jaren zestig.
The development of Lumina Learning
In de jaren tachtig en negentig kwam de Big5 naar voren als de theorie naar keuze van de academici, met het model van Costa en McCrae als leider in het veld (1992). Costa en McCrae hebben de gouden standaard gezet voor academisch onderzoek met de Big5. Lumina Spark is ontworpen om best practices te integreren die zijn geïdentificeerd in een reeks Big5- en Jungiaanse modellen voor toepassing bij selectie en ontwikkeling in organisaties.
Lumina Spark is met name van plan om de voordelen van de Jungiaanse benadering te behouden door beide uiteinden van elke polariteit gelijk te waarderen, zonder over te gaan tot typen ('spoel de baby niet met het badwater weg'). Lumina Spark is ontwikkeld op basis van Big5-empirisch onderzoek, maar biedt een handige Jungiaanse lens waarmee u uw persoonlijkheid kunt begrijpen. In 2009 werd het Lumina Spark-model ingebed in het revolutionaire Lumina Learning cloud-gebaseerde platform, waardoor innovatieve digitale oplossingen toegankelijk zijn voor klanten over de hele wereld.
Don't force the choice

Dwing mensen niet om te kiezen

Een uniek kenmerk van de Lumina Spark vragenlijst is dat het beide uiteinden van elke polariteit afzonderlijk meet. In contrast hiermee stellen de meeste Jungiaanse instrumenten vragen zoals "Gaat u liever naar feestjes of blijft u liever binnen en leest een boek?" Deze 'geforceerde keuze' betekent dat de respondent óf als extravert (een feestganger) óf als introvert (een boeklezer) wordt aangemerkt. Deze geforceerde keuze is in feite een valse keuze.

Met Lumina Spark wordt van de respondenten niet verwacht dat ze een valse keuze maken. Elk concept van beide kanten van de polariteit wordt beoordeeld door het stellen van een afzonderlijke vraag. Zo kunnen respondenten ervoor kiezen om te verklaren dat ze graag naar feesten gaan én dat ze ervan houden om binnen te blijven en boeken te lezen (of geen van beide). Dit wordt gemeten met behulp van een vijfpunts Likert-schaal om de gebruiker meer antwoorden te geven zodat ze hun mening nauwkeurig kunnen uiten.
All of your personality

Je totale persoonlijkheid, overal en altijd

Wanneer je in organisaties werkt om mensen te helpen zich te ontwikkelen, is er veel onderzoek dat aantoont dat het kunnen profiteren van beide kanten van een polariteit een groot voordeel is. Lumina Learning helpt mensen bijvoorbeeld om te zien hoe ze hun peopleskills kunnen combineren met hun drive voor het behalen van resultaten.
Door het meten van 3 persona's (Instinctief, Dagelijks en Overbelast) creëert Lumina Learning één profielschets dat jouw totale persoonlijkheid onthult, waardoor er geen behoefte is aan aanvullende testen en modellen.
Wij meten beide zijden van de gedragsvoorkeuren separaat en constateren dat mensen niet het één of het ander zijn, maar beide gedragsvoorkeuren kunnen tonen afhankelijk van de context.

Zie ons wereldwijde netwerk

Lumina Learning is een wereldwijd netwerk van professionals en practitioners die actief zijn in meer dan 40 landen over de hele wereld.

Vergelijking van Jungian, Big5 & Lumina-factoren

Jungiaans / 4 metingen Big 5 / 5 metingen Lumina Spark / 10 metingen
Introversie OF Extraversie / I of E Extraversie / E+ tot E- Extraversie E+ / Introversie E-
Voelen OF Denken / F of T Altruïsme / A+ tot A- Mensgericht A+ / Resultaatgericht A-
Intuïtie OF Gewaarworden / N or S Openheid voor nieuwe ervaringen / O+ tot O- Associatieve focus O+ / Nuchtere focus O-
Oordelen OF Ervaren / J or P Zorgvuldigheid / C+ tot C- Disciplinegedreven C+ / Inspiratiegedreven C-
Meestal niet gemeten Neuroticisme / N+ tot N- Risico reactor N + / Belonings reactor N-

Jungiaanse- versus Lumina Spark Aannames

De linkerkolom toont de Jungiaanse aannames die al tientallen jaren worden gebruikt. De contrasterende Big5- en Lumina Spark-beweringen worden in de rechterkolom geschetst.
Jungiaanse Aanname Lumina Spark / Big5 Laatste empirisch onderzoek
In totaal kunnen vier factoren worden gebruikt om persoonlijkheid te definiëren. Deze vier factoren zijn 'bimodaal', waarbij een persoon aan het ene uiteinde van de polariteit moet zitten, d.w.z. een individu moet een introvert of een extravert zijn (en kan niet beide zijn). In totaal zijn vijf factoren nodig om persoonlijkheid te definiëren (geen vier). Deze vijf factoren zijn niet 'bimodaal', maar vormen in plaats daarvan een 'normale' verdeling. Verder suggereert meer modern onderzoek, zoals Tett's 'eigenschappen activeringstheorie', dat een persoon contrasterende eigenschappen in verschillende contexten zou kunnen bezitten en de overmatige eenvoud van typen zou kunnen weerleggen. Lumina Spark gaat ervan uit dat een persoon zowel introvert en extravert kan zijn in verschillende situaties.
Elk van de vier factoren heeft twee polariteiten.
Een individu wordt toegewezen aan een van de polariteiten over elk van de vier factoren. Voor sommige individuen is deze opdracht duidelijk en ze associëren sterk met één polariteit. Voor sommige personen kan hun score echter dichter bij het midden liggen en is het uitlezen van hun type minder duidelijk.
Niettemin kan na deze toewijzing elk individu zich in een cel bevinden binnen een 4 x 4 matrix van 16 persoonlijkheidstypen.
Binnen elk van de vijf factoren zijn subfactoren die Lumina Learning 'eigenschappen' noemt. Individuen kunnen overal scoren op een continuüm en het concept van 'type' zoals vaak beschreven is simpelweg niet empirisch te rechtvaardigen.
Het dwingen van een willekeurige splitsing naar type in het midden van een normaal verdeelde factor heeft de onbedoelde gevolgen van het beschadigen van de test / re-test betrouwbaarheid van de zestien typen. Simpel gezegd, het is psychometrisch onaantrekkelijk voor een persoon om slechts één vraag anders te beantwoorden in een vragenlijst en vervolgens om een ander type te worden.
Van de vier functies - sensing, intuition, thinking and feeling - wordt degene die 'dominant' is niet bepaald door de hoogste score van de vier, maar door een berekening op basis van de aanvullende judging- en perceiving factor.
Bovendien bepaalt de judging en perceiving factor de volgorde van de acht Jungiaanse attitudes van een persoon (maar deze ordening heeft weinig empirische ondersteuning).
Voor het bepalen van de relatieve intensiteit van de vijf factoren is geen berekening op basis van de judging en perceiving scores vereist. In plaats daarvan suggereert een meer eenvoudige benadering dat de mate van voorkeur die een persoon heeft voor een factor wordt bepaald door de sterkte van zijn score daarin.
Bovendien, in plaats van het maken van niet-ondersteunde aannames over de volgorde van gebruik van verschillende eigenschappen, wordt de intensiteit van elke Lumina Spark eigenschap in elk van de drie persona's direct gemeten en genormeerd zonder de noodzaak van ingewikkelde aannames.
moodys analytics logo
In andere persoonlijkheid beoordeling instrumenten is er over het algemeen een binaire keuze tussen de verschillende aspecten. Wat ik leuk vind aan Lumina Learning is dat het vertelt over de dualiteit van de man of vrouw. Het is heel gemakkelijk te gebruiken, het is heel gemakkelijk te begrijpen en het geeft iedereen in de organisatie een gemeenschappelijke taal. Het is zo'n krachtig hulpmiddel omdat je effectiever kunt verbinden en communiceren alleen al mogelijk gemaakt door het instrument zelf.

Ted Huang

Product Strategist, Moody's Analytics